Dostępność

Deklaracja dostępności
Wstęp
Gmina Miejska Kościan zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U z 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://koscian.eboi.pl

Data publikacji strony internetowej
-

Data ostatniej istotnej aktualizacji
2018-05-20

Podmiot
Gmina Miejska Kościan

Adres strony internetowej
https://koscian.eboi.pl

Status zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

brak tekstu alternatywnego elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw slider),
nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Data sporządzenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2020-03-20
Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.
Dostępność architektoniczna budynku
Siedziba Urzędu Miejskiego Kościana mieści się przy al. Tadeusza Kościuszki 22 w Kościanie.

za budynkiem, na ogólnodostępnym parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przed wejściem do budynku umieszczony jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych mających problem z poruszaniem się. Przed wejściem są schody, nie ma podjazdu oraz windy dla osób niepełnosprawnych. toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio przy wejściu głównym na parterze mieści się biuro podawcze, w przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie ul. Rynek 1 (Ratusz) obecnie znajduje się w przebudowie. W ramach prac wykonane zostaną udogodnienia architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.
Informacja do dostępności języka migowego Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). W Urzędzie Miejskim Kościana zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego:
PJM - polskiego języka migowego
SJM - systemu językowo-migowego
SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Urzędu Miejskiego Kościana, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy z wyłączeniem sytuacji nagłych, kontaktując się: pisemnie:
na adres: Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan faksem na numer: 65 512 27 00
elektronicznie na adres: koscian@koscian.pl
telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie
centrala tel. 65 512 14 66, 65 512 11 11
Wniosek o skorzystanie ze świadczenia
Film informacyjny na Youtube - Tłumacz MIGAM w Urzędzie Miejskim Kościana
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: koscian@koscian.pl, numer telefonu +48 65 512-11-11 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Lista aplikacji mobilnych eKoscian - aplikacja mobilna prezentująca wybrane informacje oraz dane dostępowe z poziomu Platformy Usług Publicznych. Aplikacja pozwala również użytkownikom na wysyłanie zgłoszeń wraz ze zdjęciem bezpośrednio do Urzędu. Linki do pobrania: Google Play Microsoft Store